Publikační činnostII. Publikované vědecké práce a dílčí výsledky vědecko-výzkumné činnosti

 1. Mareček, J.: K některým zvláštnostem tvorby přírodního prostředí ve vesnickém sídlišti. Sborník Vysoké školy zemědělské v Praze, roč. 1963, s. 269-275.
 2. Mareček, J.: Vesnice a zeleň, Architektura ČSSR, č. 10, 1964, s. 709-712.
 3. Mareček, J.: Vztah vegetačního doprovodu komunikací k plánování krajiny. Sborník Rostlinná výroba č. 1, roč. 1965, str. 77-92.
 4. Mareček, J.: Význam krajinářských rozborů při plánování přestavby našeho venkovského osídlení. Sborník Rostlinná výroba č. 3, roč. 1966, str. 355-371.
 5. Mareček, J.: Význam zahrad v soustavě zeleně vesnických sídlišť. Sborník Rostlinná výroba č. 10, roč. 1967, str. 1115-1132.
 6. Mareček, J.: Příspěvek ke kategorizaci ploch zeleně v intravilánu venkovských sídlišť. Sborník Rostlinná výroba č. 5, roč. 1969, str. 563-575.
 7. Mareček, J.: Funkce vegetačních úprav v procesu postupné přestavby venkovských sídlišť. Sborník VŠZ Praha – meliorační obor, 1970, str. 355-368.
 8. Mareček, J.: Zásady řešení vegetačních úprav v areálu zemědělských výrobních středisek. Sborník ČSVTS Praha, 1970, str. 129-140.
 9. Mareček, J.: K některým problémům vegetačních úprav v sídlištích venkovského typu. Vědecké práce Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, 1971, str. 45-52.
 10. Mareček, J.: Ornamental plant production in Czechoslovakia, present state and trends. Sborník International Horticultural Congress, Warszawa, 1974, 4 str.
 11. Mareček, J.: Význam díla prof. Dr. Ing. Jaromíra Scholze, Acta Pruhoniciana, 1976, s. 1-24.
 12. Mareček, J.: Rozptýlená zeleň v zemědělské krajině. Sborník ÚV-ČSTV k problematice přestavby venkova, České Budějovice, 1976.
 13. Mareček, J.: Vegetační doprovod komunikací jako součást soustavy sídelní zeleně. Acta Pruhoniciana, 7, 1977, str. 81-102.
 14. Mareček, J.: Koncepce vegetačních úprav v podmínkách socialistické přestavby zemědělské krajiny. Sborník vědecké konference k 50. výročí založení VŠÚOZ Průhonice, 1977, str. 159-171.
 15. Mareček, J.: Zhodnocení vědecké činnosti VŠÚOZ Průhonice v letech 1927 – 1977. Sborník vědecké konference k 50. výročí založení VŠÚOZ Průhonice 1977.
 16. Mareček, J.: Zásady pro uplatnění nového systému zeleně. In: Zeleň ve venkovských sídlištích a v zemědělské krajině. Sborník ČSVTS Praha, 1978, str. 43-72.
 17. Mareček, J.: Zahrady jako významná součást zeleně sídel. In: Zeleň ve venkovských sídlištích a v zemědělské krajině. Sborník ČSVTS Praha, 1978, str. 139-174.
 18. Mareček, J.: Funkce rozptýlené zeleně. Acta ecliogica, 1981.
 19. Mareček, J.: Zónování systému krajinné zeleně ve venkovském prostoru. Acta Průhoniciana č. 43, 1981, str. 147-175.
 20. Mareček, J.: Zónování příměstské krajiny z hlediska uplatnění systému rozptýlené zeleně. Sborník „Zemědělská výstavba v příměstských oblastech venkova“, Ústí nad Labem, 1981.
 21. Mareček, J.: Diferencované funkce systému rozptýlené zeleně ve venkovské krajině. Sborník ref. „Funkční zeleň v krajině“, VŠZ Lednice, 1983, str. 59-66.
 22. Mareček, J.: Ke stému výročí založení parku a zahradnických tradic v Průhonicích. Sborník ÚVTIZ - Zahradnictví, 1985, č. 1, str. 1-9.
 23. Mareček, J.: Vztah Průhonického parku k rozvoji okrasného zahradnictví v Československu. Sympozium „Zeleň a životní prostředí“. Sborník ref. Průhonice, 1985.
 24. Mareček, J.: Zemědělská výroba ve vztahu k současným kulturně společenským funkcím krajiny. Sympozium „Zeleň a životní prostředí“. Sborník ref. Průhonice, 1985.
 25. Mareček, J.: Hlavní zásady rozvoje zeleně ve venkovských sídlech. Sborník „Přírodní prostředí městského a venkovského osídleni“. České Budějovice, DT ČSVTS, 1986.
 26. Mareček, J.: Využití některých zahraničních zkušeností pro intenzivnější uplatnění sídelní zeleně. Sborník „Systém péče o zeleň měst a vesnic“. Plzeň, ČSVTS, 1986, str. 4-11.
 27. Mareček, J.: Krajina a zemědělství v příměstské oblasti. In: sborník sympozia „Tvorba a ochrana životního prostředí pro člověka.“ Düsseldorf, 1986.
 28. Mareček, J.: Sympozium „60 let zahrad. výzkumu v Československu“. Sborník ref. , okrasné zahradnictví, Praha 18. – 21.8. 1987, str. 33-36.
 29. Mareček, J.: Sociálně ekologická hlediska při plánování venkovské krajiny, In: Sborník sympozia Vytváření a ochrana krajinného rázu, ČSVTS, České Budějovice, 1987, str. 41-45.
 30. Mareček, J.: Hlavní směry činnosti VŠUOZ Průhonice na úseku tvorby nové sídelní a krajinné zeleně, In: Vliv zemědělství na životní prostředí, ČSVTS, Praha, 1987, 5 stran.
 31. Mareček, J.: The importance of the Průhonice park for the development of czechoslovak horticulture, Folia dendrologica, Arboretum Mlýňany, SAV, Bratislava, č. 14, 1987, str. 213-223.
 32. Mareček, J.: Problémy a možnosti řešení zeleně ve venkovské krajině z pohledu výsledků vědeckého výzkumu. Sborník ref. „Zahradnictví do 3. tisíciletí“. Sympozium k 40. výročí Vys. zahrad. učení sekce: sadovnictví, Lednice na Moravě, 1987, str. 19-25.
 33. Mareček, J.: Hesla v oboru zahradní a krajinné architektury, In: Mareček, F. – koordinátor a vědecký redaktor: Zahradnický slovník naučný I., II., III., IV., V., UVTIZ Praha, 1994 – 2001, 45 hesel.
 34. Mareček, J.: Spolupráce České zemědělské univerzity v Praze s Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví v Průhonicích, In: Acta Pruhoniciana č. 64, 1997, str. 18-21.
 35. Mareček, J.: K 75 letům Prof. Ing. Jaroslava Machovce, CSc., významného budovatele vysokoškolské zahradnické výuky v Lednici. Sborník MZLU – zahradnické fakulty v Lednici, 2001, str. 7-10.
 36. Mareček, J.: Folk landscape architecture as a significant value of Czech landscape. In: Horticultural Science, Institute of agricultural and food information, Prague, 2007, 1:42-46.
 37. Mareček, J.: Fruit tree in transformations of the landscape character. In: Scientia agriculturae Bohemica, Czech University of Life Sciences Prague, 2008, 2:224-230.
 38. Mareček, J.: Krajinářská hodnota vesnických humen, In: Humna – přechod sídla do krajiny, seminář MZLU Brno, 2008, 1:42-57.
 39. Mareček, J., Modrá, B.: Landscaping Potencial of Roads in Rural Areas, In: Scientia Agriculturae Bohemica, Czech University of Life Sciences Prague, 2009, 3: 130-142.
 40. Mareček, J., Halamová, J.: Landscaping Potential of Valleys, In: Scientia Agriculturae Bohemica, Czech University of Life Sciences Prague, 2010, 1.


Ilustrace Česká krajina z roku 1955 - Polní cesta s nepravidelnou ovocnou alejí (švestky, jabloně) odpovídající potřebám jednotlivých hospodářů, kaplička se dvěma souměrně vysazenými kaštany, dobře vysekané a čisté příkopy - Nynice na Plzeňsku.
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML