Vědecko-výzkumná činnostI. Obhájené závěrečné zprávy výzkumných úkolů

 1. Mareček, J.: Přírodní prostředí v sídlištích venkovského typu. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu pro VÚVA Brno, VŠZ Praha, 1964.
 2. Mareček, J.: Soustava zeleně v sídlištích venkovského typu. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu na VŠZ Praha, 1970.
 3. Mareček, J.: Vegetační doprovod komunikací jako součást soustavy zeleně v zemědělské krajině. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu ve VÚOZ Průhonice, 1975.
 4. Mareček, J.: Uplatnění zeleně v podmínkách socialistické přestavby venkovského prostoru. Závěrečná zpráva VŠÚOZ Průhonice, 1978.
 5. Mareček, J.: Uplatnění zeleně v podmínkách socialistické přestavby venkova. Závěrečná zpráva dílčího výzkumného úkolu VŠÚOZ Průhonice, I. etapa 1979, II. etapa 1980.
 6. Mareček, J.: Kulturně společenské funkce nového systému rozptýlené zeleně v zemědělsky využívané krajině. Závěrečná zpráva VŠÚOZ Průhonice, 1980.
 7. Mareček, J., Bulíř, P.: Výzkum uplatnění nových forem rozptýlené zeleně v zemědělsky využívané krajině. Závěrečná zpráva VŠÚOZ Průhonice, 1980.
 8. Mareček, J., Bulíř, P.: Projekce, zakládání a hodnocení významných liniových porostů rozptýlené zeleně v krajině. Závěrečná zpráva VŠÚOZ Průhonice, 1982.
 9. Mareček, J., Bulíř, P.: Koncepce řešení vegetačních úprav podél silnic. Závěrečná zpráva VŠÚOZ Průhonice, 1984.
 10. Mareček, J., Bulíř, P.: Zpracování modelových projektů systému rozptýlené zeleně, 1985.
 11. Bulíř, P., Mareček, J.: Optimalizace systému trvalé zeleně ve venkovské krajině. Závěrečná zpráva dílčího státního úkolu VŠÚOZ Průhonice 1991.
 12. Mareček, J.: Racionalizace systému zeleně v životním prostředí člověka. Závěrečná zpráva státního úkolu VŠÚOZ Průhonice 1991 /Koordinace celoústavního státního úkolu/

II. Současná vědecko-výzkumná činnost v období 2005 – 2008

Výzkumná činnost je realizována v rámci úkolu FAPPZ „Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, přírodní a krajinné zdroje“, identifikační kód 6046070901, etapa „Udržitelné využití přírodních a krajinných zdrojů“, věcná část „Řešení krajinné zeleně v sídlech venkovských mikroregionů, zhodnocení jejího významu a působení.“ Doba řešení 2005 – 2010. Zodpovědný řešitel v letech 2005 – 2008 Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.

Cílem řešení je vzorový projekt komplexního systému zeleně ve venkovském mikroregionu a návrh obecně platných zásad a metodických pokynů pro jeho řešení na různých úrovních územního plánování.

Vzhledem ke značně rozdílným krajinářským podmínkám a s ohledem na problémovou šíři úkolu je řešení realizováno v pěti věcných okruzích v problémově odlišných mikroregionech:

 • Obytné hodnoty krajiny – mikroregion „Džbány“ na Voticku.
 • Uplatnění prvků krajinného rázu – mikroregion „Neveklovsko“ na Benešovsku.
 • Vegetační doprovod komunikací – mikroregion „Jizera“ na Turnovsku.
 • Uplatnění lokálních společenstev rostlin v krajinném plánu – mikroregion „Jizera“ na Turnovsku.
 • Respektování sociologických hledisek při krajinném plánování – mikroregion „Brána Vysočiny“ na Pelhřimovsku a „Údolí Lidického potoka“ na Kladensku.
Pozn.: Dílčí výsledky výzkumu ke dni 31. 12. 2008 byly publikovány ve vědeckých časopisech uvedených v části II – 36, 37 a v rámci sympozia 38.

Ilustrace Dynamická jednota půdorysného typu vesnice, jejího vegetačního systému a navazujícího typu plužiny. Lipnice na Plzeňsku, stav v cca 1945.
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML